REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA w Lesznie

ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno;
tel. (065) 529 56 56, e-mail: leszno@riph.pl
www.riph.pl

NIP: 697-00-15-270; REGON: 410 512 932; KRS 0000155113
Nr konta: 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
do Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej

zgłasza przystąpienie w poczet Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Statutu Izby i podejmowanych na jego podstawie uchwał organów Izby. Przystępując do Izby deklaruje opłacanie składek miesięcznych w kwocie zł ,poprzez przekazywanie ich co kwartał na konto Izby.


Wysokość składek uzależniona jest od rocznego obrotu Firmy – Członka Izby:

- obrót do 1 mln zł – składka miesięczna w wysokości – 30,00 zł,
- obrót od 1 mln zł do 2,5 mln zł – składka miesięczna w wysokości - 60 zł,
- obrót od 2,5 do 5 mln zł - składka miesięczna w wysokości - 120 zł,
- obrót od 5 do 7,5 mln zł - składka miesięczna w wysokości - 180 zł,
- obrót powyżej 7,5 mln zł - składka miesięczna w wysokości - 240 zł

Przyjmujemy do wiadomości, że Biuro Izby raz na kwartał wystawia notę statutową, która jest podstawą do uiszczenia składek członkowskich.


(podpisy osób reprezentujących)
Leszno, dnia 10-08-2022


* Zgodnie z § 7 pkt. 8 Statutu Izby,
........................................................
przyjęto w poczet członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej uchwałą Rady Izby z dnia ...............................


(Dyrektor Izby)
Wpisano do Rejestru pod numerem ..................................


Klauzula informacyjna
Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe wskazane w DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA w celu realizacji zadań dla członków zgodnie ze Statutem, w tym promocji wydarzeń organizowanych przez RIPH. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO.
- Ma Pan/Pani nadto prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
- Dane nie będą udostępniane innym podmiotom ani przekazywane do innych państw. Dane mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom wykonującym na naszą rzecz usługi. Lista tych podmiotów dostępna jest u Administratora.
- Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
Administratorem danych jest Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Lesznie (RIPH) z siedzibą przy ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno.

ANKIETA CZŁONKOWSKA

1. nazwa firmy


2. telefon:


3. email:


4. strona WWW


5. osoba reprezentująca wg rejestru:


6. Osoba do kontaktu w sprawach izby:


7. opis działalności


8. wielkość zatrudnienia:


9. roczny obrót za ostatni zamknięty rok obrachunkowy:


czytelny podpis osoby reprezentującej ................................................................................