REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA w Lesznie

ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno;
tel. (065) 529 56 56, fax: (065) 529 67 41; e-mail: leszno@riph.pl
www.riph.pl

ODDZIAŁ w Rawiczu, ul. Sienkiewicza 27, 63-900 Rawicz;
tel./fax. (065) 546 00 33; e-mail: rawicz@riph.pl

NIP: 697-00-15-270; REGON: 410 512 932; KRS 0000155113
Nr konta: 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218 BZ WBK S.A.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
do Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej

zgłasza przystąpienie w poczet Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Statutu Izby i podejmowanych na jego podstawie uchwał organów Izby. Przystępując do Izby deklaruje wniesienie wpisowego w kwocie 100 zł oraz składek miesięcznych w kwocie po zł, przekazywanych na konto Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie:
BZ WBK S.A. II O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218.

Wysokość składek uzależniona jest od rocznego obrotu Firmy – Członka Izby. I tak, w przypadku obrotu do 1 mln zł – składka miesięczna w wysokości – 20,00 zł, od 1 mln zł do 2,5 mln zł – składka - 40 zł, w przedziale 2,5 do 5 mln zł - 80 zł, od 5 do 7,5 mln zł - 120 zł, powyżej 7,5 mln zł - 160 zł.
Biuro Izby raz na kwartał wystawia Notę Statutową, która jest dla Firm Członkowskich podstawą do uiszczenia składek członkowskich.


(pieczęć przystępującego)
(podpisy osób reprezentujących)
Leszno, dnia 19-01-2019


* Zgodnie z § 7 pkt. 4 Statutu Izby,
........................................................
przyjęto w poczet członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej uchwałą Rady Izby z dnia

(Dyrektor Izby)
Wpisano do Rejestru pod numerem ..................................
*wypełnia Biuro RIPH


ANKIETA CZŁONKOWSKA Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie

1. nazwa firmy


2. adres


3. telefon/ fax/ e-mail
tel. , email: , fax:

4. strona WWW


5. NIP: , REGON:

6. kierownictwo (właściciel firmy):
Kontakt bezpośredni:

7. profil działalności: produkcja ( Produkcja) handel ( Handel) usługi ( Usługi)

8. opis działalności


9. kody PKD/EKD


10. data rozpoczęcia działalności:

11. wielkość zatrudnienia:

12. forma prawna działalności:

13. dane finansowe
Rok201620172018
Obrót


14. nagrody, wyróżnienia, certyfikaty


15. inne informacje o firmiepodpis ................................................................................

pieczęć firmowa ...............................................................................